Vyvlastnění nádraží Vyšehrad – dotazy radním / dotazy.praha.eu

17.03.2014

Dobrý den, pane primátore,
proč nezahájí Magistrát vyvlastňovací řízení s vlastníkem nádraží Vyšehrad, který zjevně nemá zájem stavbu opravovat a čeká, až spadne? Podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k  pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) lze vyvlastnit jen v  případě, že jsou splněny všechny podmínky stanovené v zákoně o vyvlastnění, především může být vyvlastněno jen pro účel stanovený v  zákoně a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného. Takovým veřejným zájmem by mohla být i ochrana a řádná údržba objektu, který je od roku 2000 nemovitou kulturní památkou.

Děkuji za odpověď,
František Moravec

Dobrý den,

při nakládání s nádražím Vyšehrad, nemovitou kulturní památkou, se musíme řídit Zákonem o státní památkové péči, který pro možnost vyvlastnění stanovuje několik podmínek, jelikož musí být vždy až zcela nejzazším řešením, kdy veškeré jiné možnosti selžou. Kromě toho, že musí převažovat veřejný zájem nad zájmy vlastníka musí být splněna i podmínka, že se nepodařilo danou kulturní památku prodat státu. Až po neúspěšném pokusu o uzavření takovéto dohody je možné přistoupit k podání návrhu na vyvlastnění. Naopak k němu nelze přistoupit ve chvíli, kdy stavbu lze získat dohodou.

Podmínky jsou tedy více než přísné a náročné na splnění. Pravda je taková, že z pohledu zákona vlastník nezbytná nápravná opatření uložená odborem památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (OPP MHMP) a stavebním úřadem splnil; v daném případě proto nejsou dány zákonné podmínky pro vyvlastnění. OPP MHMP pravidelně a průběžně (v součinnosti s místně příslušným stavebním úřadem) sleduje stav této kulturní památky. V současné době OPP MHMP posuzuje na základě žádosti vlastníka projektovou dokumentaci pro stavební řízení na rekonstrukci drážní budovy a novostavbu polyfunkční budovy „A“ a administrativní budovy „B“.

Častokrát mají některé kauzy – při pohledu zvenčí – poměrně jasné a jednoduché řešení. Bohužel v tomto případě tomu tak není – zákony a nařízení nás jistě chrání, je ale pravdou, že často nám život a práci komplikují a ne vždy lze uplatnit prostý selský rozum. Já upřímně věřím, že nádraží se nakonec podaří zachránit.

S pozdravem,
Tomáš Hudeček

zdroj: http://dotazy.praha.eu/dotaz/vyvlastneni-nadrazi-vysehrad/