Strážní domek (parc. č. 288)

Nemovitá kulturní památka v Pražské památkové rezervaci v seznamu UNESCO – Strážní domek (parc. č. 288) – „je drobná funkční stavba. Je přízemní, postavený na úrovni kolejiště. Větší část hlavní fasády tvoří pásové prosklení, které přechází na boční fasády. Ty vybíhají do trojúhelných štítů s dřevěnými výplněmi. Uvnitř domku je původní drážní zařízení.“ (Památkový katalog)

Vlastník: Česká republika, správce Správa železnic

Vlastnictví kulturní památky znamená nemalé finanční břímě a samozřejmě i speciální péči s tím spojenou. Smyslem památkové ochrany je povinnost komplexní péče, tak, aby byla zachována kulturní podstata památek pro budoucí generace. Nádraží Vyšehrad by se mělo stát mementem pro všechny neodpovědné vlastníky kulturních památek. Nesmíme však zapomínat, že součástí této památky je i tato drobná stavba ve vlastnictví státu.

Jaroslav Němec

Stav v roce 2023 (únor)

Stav v roce 2007

Prodej nádraží Vyšehrad v roce 2007

Zadavatelem byly České dráhy, a. s., vyhlašovatel ČD Reality a. s. Předmětem výběrového řízení je předložení věcných nabídek na koupi nemovitostí – objektu č. p 86 stojícího na pozemku p. č. 286 a objektu bez č. p./č. e./ stojícího na pozemku p. č. 287, dále pozemků p. č. 286, části pozemku p. č. 284/1 (dle GP p.č. 284/10 a p.č. 284/11), vše v k. ú. Vyšehrad, zapsané na listu vlastnictví č. 342, pro katastrální území Vyšehrad, obec Praha, okres Hlavní město Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Praha 2 se výběrového řízení neúčastnila. „České dráhy odmítly stavby prodat přímo či převést bezúplatně a vyhlásily výběrové řízení. Zákon o hlavním městě Praze v tehdy platném znění však výslovně nestanovil, že lze svěřit rozhodování o některých aspektech nabytí nemovitosti ve výběrovém řízení radě, jejíž zasedání je neveřejné, a tehdy také neplatilo, že usnesení rady či zastupitelstva městské části, kterými by bylo rozhodnuto o aspektech účasti městské části ve výběrovém řízení, se nezpřístupňují veřejnosti ani dle zákona o hlavním městě Praze (viz ustanovení o právech občanů) a ani dle jiných právních předpisů (zejm. dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Veškerá rozhodnutí městské části by tedy byla veřejnosti dle tehdy platné právní úpravy dostupná. Proto se městská část soutěže nemohla zúčastnit bez toho, že by ostatní případní zájemci předem znali, jakou nejvyšší nabídku hodlá městská část učinit, což by jí logicky stavělo do zcela outsiderové pozice v soutěži,“ Václav Vondrášek, místostarosta Prahy 2 (ODS) v odpovědi na interpelaci zastupitele Jaroslava Němce.

Zadávací podmínky výběrového řízení obsahovaly mimojiné tyto podmínky:

2.3.1 – Kupující je povinen na výzvu Správy železniční dopravní cesty, s.o., v termínu nejpozději do 6 měsíců ode dne doručení výzvy uzavřít kupní smlouvu na budovu bez č. p./č. e/ stojící na pozemku p. č. 288, která je ve vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Prvního Pluku 5/367, Praha 8 – Karlín. Kupující je povinen, po nabytí vlastnických práv k budově bez č. p./č. e/ stojící na pozemku p. č. 288, přemístit na své náklady budovu bez č. p./č. e/ stojící na pozemku p. č. 288 na výzvu Správy železniční dopravní cesty, s.o., v termínu nejpozději do jednoho roku ode dne doručení výzvy, na pozemek p. č. 284/11 dle GP. Tato povinnost bude zajištěna ustanoveními o smluvní pokutě ve výši 5 mil. Kč a ustanovením, že pokud nebude tato podmínka splněna, kupní smlouva se ruší od samého počátku, obě ustanovení budou uvedena v kupní smlouvě.    

2.3.2 – Kupující je povinen přemístit na výzvu Správy železniční dopravní cesty, s.o., v termínu nejpozději do 1 roku ode dne doručení výzvy na své náklady budovu bez č. p./č. e./, nacházející se na pozemku p. č. 287 na pozemek p. č. 284/10 dle GP. Tato povinnost bude zajištěna ustanoveními o smluvní pokutě ve výši 5 mil. Kč a ustanovením, že pokud nebude tato podmínka splněna, kupní smlouva se ruší od samého počátku, obě ustanovení budou uvedena v kupní smlouvě.

Celé znění zadávacích podmínek výběrového řízení na prodej nádraží Vyšehrad z roku 2007

Součástí podmínek výběrového řízení byl i tento nákres obsahující přesné umístění zmíněné památkově chráněné čekárny a domku:

Do výběrového řízení se šlo přihlásit do 31. 5. 2007. V listopadu 2007 došlo ke změně vlastníka objektu, nový vlastník TIP ESTATE s.r.o. V kupní smlouvě z 5. 11. 2007 ovšem výše zmíněné podmínky o přesunu památkově chráněných objektů čekárny (z pozemku č. 287) a domku (z pozemku č. 288) neobsahovaly v obou případech původní znění, že „pokud nebude tato podmínka splněna, kupní smlouva se ruší od samého počátku“. V případě nepřesunutí čekárny hrozila kupujícímu pokuta 7 mil. Kč, oproti 5 mil. dle zadávacích podmínek. V případě nepřesunutí domku žádná smluvní pokuta nebyla definovaná, oproti 5 mil. dle zadávacích podmínek

V polovině února 2008 byla zbourána hrázděná čekárna (na pozemku č. 287), která byla součástí kulturní památky, a byly neoprávněně vykáceny keře a stromy. Po zjištění, že čekárnu zboural nový vlastník, TIP ESTATE s.r.o., byla mu rozhodnutím magistrátu Prahy uložena pokuta podle památkového zákona v maximálně možné výši. Zda došlo ke jednání ze strany Českých dráh není známo.


Další informace o prodeji nádraží Vyšehrad v roce 2007: