Praha, železniční stanice Vyšehrad / Evidenční list kulturní památky – původní.

Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):
Hlavní budova je složena ze třítraktový objekt a přímých dvoutraktových křídel, vyrovnává na výšku patra rozdíl v úrovni  ulice a zvýšeného kolejiště. Náročně členěná fasáda je bohatě zdobena architektonickými a uměleckými prvky. Nástupiště je  kryto dřevěnou konstrukcí s dřevěnými zasklenými stěnami. Budova čekárny stojící na protější straně kolejiště naproti hlavní  budově je přízemní budova z hrázděného zdivá. Dřevěné prvky konstrukce jsou členěny vyřezávanými historizujícími  detaily. Strážní domek je z ulice patrový, z kolejiště přízemní. Uliční fasáda je členěna páskovou rustikou a zakončená  profilovanou římsou, obě boční fasády vybíhají do trojúhelných štítů s dřev ěnýnů výplněmi.

Celý areál vytváří vzácně zachovaný architektonický a funkční celek z poč. 20. stol. Umělecké památky Prahy – Růžena Baťková
Nádraží rovněž významným způsobem dokládá rozvoj pražské železniční sítě a navazuje a kol. Academia 1998 na trasu Železničního mostu.

 

Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):
Prohlášení č.j. 7586 Ing. Růžičková , Dr. Outrata

zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1077150