Odpovědi na interpelaci člena ZMČ pana Jaroslava Němce / 1. ZMČ Praha 2 ze dne 19.12.2022

Ústní odpovědi

Odpověď Ing. Alexandry Udženije, starostky
„Tak já, než dám slovo panu tajemníkovi, tak chci říct, že proběhlo jednání na městské části Praha 2, kdy se nám přišel představit nový potenciální vlastník. Byli jsme u toho jednání, právě kolega Recman, paní JUDr. Horáková a já. Tak ten nový vlastník, pokud to dopadne, protože on říkal, že pokud se dohodnou s tím původním majitelem, tak by měli být vlastníci od začátku příštího roku. A je to firma Karlín Group, kde je tady jakási alespoň záruka toho, že to je firma, která je tady, kterou můžeme obeslat, kde někoho můžeme kontaktovat, což je teda pro nás taky velmi důležité, to je průlom jako jo, pokud se tohle podaří. To znamená, já pevně věřím a já jsem opravdu popřála, byli tam zástupci investora, a já jsem jim popřála, aby jim to dopadlo, že bychom opravdu jako městská část tady chtěli mít partnera, který vlastně, s kterým můžeme komunikovat a debatovat co dál. A uvidíme, ale říkali, že nám dají vědět začátkem příštího roku, že by to mělo nastat, ale že dají vědět, tak je to taky byznys, do toho my nezasahujeme, a jenom doufejme, aby to klaplo.“

Odpověď Ing. Michala Kopeckého, tajemníka
„Tak z pohledu státní správy vám můžu samozřejmě poskytnout obecné informace, jinak stoprocentně podporuji, potvrzuji slova paní starostky, protože se nám nějak nedaří doručovat na Kypr. Tak jsem říkal, že už bychom se tam taky mohli třeba jet podívat a doručit, ale to nějak neprošlo. Takže obecné informace samozřejmě ode mě dostanete a věřte, že si myslím, že zrovna tato adresa je naším společným zájmem.“

Písemná odpověď

Vážený pane zastupiteli,
odpovídám tímto na Vaši interpelaci z 1. ZMČ Praha 2 konaného dne 19. 12. 2022.

Vyjádření odboru výstavby:

Dne 30. 11. 2022 odbor výstavby ÚMČ Praha 2 (stavební úřad) obdržel telefonický podnět na odpadávání části zdiva objektu nádraží Vyšehrad – Svobodova 2 a vzápětí provedl následující opatření:

– Dne 30. 11. 2022 stavební úřad provedl kontrolní prohlídku na místě stavby při které zjistil tyto závady:

a) v části záchytných sítích směrem do ulice Svobodova jsou opadané kusy omítky a zdiva,
b) došlo k narušení záchytné sítě (zejména ve střední části budovy nad vchodem do domu) a část omítky zdiva dopadla na přilehlý chodník a komunikaci.

– Dne 30. 11. 2022 stavební úřad zároveň telefonicky informoval projektanta.

– Dne 14. 12. 2022 stavební úřad vyzval vlastníka stavby MIQUELIRA LIMITED, i.d. HE 414920, Potamias 8, Green Valley Complex, 4045 Limassol, Kyperská republika ke zjednání nápravy (ve lhůtě do 15 dnů od obdržení výzvy) spočívající v:

a) odstranění napadaného materiálu ze záchytných sítí a případně z přilehlého chodníku (komunikace),

b) provedení účinných opatření, tj. vyspravení záchytných sítí na uliční fasádě směrem do ulice Svobodova (zároveň bude překontrolována funkčnost těchto záchytných sítí),

c) provedení účinných opatření k zabránění opadávání dalších uvolněných částí zdiva a omítky fasády domu (např. otlučením, zasíťováním apod.).

– Stavební úřad doposud neobdržel doklad o převzetí výše uvedené výzvy vlastníkem.

Vyjádření odboru dopravy a územního rozvoje:

– Dne 28. 4. 2021 Odbor dopravy a územního rozvoje vydal pod č.j. MCP2/233802/2021/ODUR/Ste Usnesení o přerušení řízení a výzva k doplnění žádosti a vyzval k doplnění:

a) nájemní smlouvy uzavřené na zábor s Technickou správou komunikací hl. m. Praha, a.s.,
b) detailní grafickou dispozici záboru včetně přesného výpočtu plochy záboru v m2.

– Dne 18. 5. 2021 bylo pod č.j. MCP2/287038/2021/ODUR/Ste vydáno nUsnesení o zastavení řízení, a to z důvodu, že žadatel ve stanovené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti.

– Dne 19. 5. 2021 se společnost RailCity Vyšehrad s.r.o. odvolalo proti Usnesení Odboru dopravy a územního rozvoje.

– Dne 13. 10. 2021 vydal hl. m. Praha, MHMP odbor pozemních komunikací a drah, odd. silničního správního úřadu zamítavé Rozhodnutí č.j. MHMP-1632223/2021/04/Go takto Odvolání RailCity Vyšehrad s.r.o. podané proti usnesení MČ ÚMČ Praha 2, odboru dopravy a územního rozvoje č.j. MCP2/287038/2021/ODUR/Ste o zastavení řízení ze dne 18. 5. 2021, neboť není důvodné, a napadené usnesení o zastavení řízení ze dne 18. 5. 2021 potvrdil.

– V roce 2022 vlastník pozemní komunikace, resp. TSK hl. m. Praha, a.s. doplnilo oplocení až po okraj chodníku a byl odstraněn majitelem tramvajový přístřešek z důvodu bezpečnosti.

– Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jako správce komunikačního majetku hl. m. Prahy, i na základě výzvy, resp. ve spolupráci s městskou částí nechala instalovat uvedené zábrany na chodníku okolo nádraží Vyšehrad. Vlastník budovy, společnost Rail City Vyšehrad, s.r.o., požádala o uzavření smlouvy pro zábor chodníku, nicméně se již nedostavila k vlastnímu podpisu nájemní smlouvy. Zpravidla za každý uplynulý kalendářní měsíc (někdy i za delší období) je pak společnosti zasílána výzva k úhradě částky dlužného nájemného za daný kalendářní měsíc proto, aby se tato částka stala splatnou. V současné době probíhá další převod vlastnictví objektu nádraží Vyšehrad, kdy je u katastrálního úřadu podán (z veřejných zdrojů vyplývá, že návrh byl úřadu doručen 30. 12. 2022) návrh na převod vlastnictví ze společnosti Rail City Vyšehrad, s.r.o. na společnost, Vyšehrad Rezidence s.r.o. se sídlem Praha 1, Na příkopě 859/22, IČO: 142 15 071. Po provedení vkladu vlastnického práva bude oslovena ze strany TSK společnost Vyšehrad Rezidence s.r.o. k uzavření nájemní smlouvy a vyřešení okolností neoprávněného záboru.


1.ZMC_10_Otázka (PDF)

1. ZMC_10_Odpověď (PDF)


zdroj: č. 1. ZMČ/10: Interpelace člena ZMČ pana Jaroslava Němce, praha2.cz