MHMP OPP: 2002–2018

NÁDRAŽÍ VYŠEHRAD – č.p. 86, k. ú. Vyšehrad, Svobodova 2, Praha 2, kulturní památka r. č. ÚSKP 50534/1-2274, Pražská památková rezervace, památka UNESCO

Historie nádražní budovy:

Objekt č. p. 86, k. ú. Vyšehrad, Svobodova ul., Praha 2, je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 50534/2274 „železniční stanice Vyšehrad, z toho jen: hlavní budova, čekárna a strážní domek“ od 19. 12. 2000. Významnou kulturní památkou je především secesní nádražní /výpravní/ budova, která je dle umělecko-historického rozboru připisována architektu Antonínu Balšánkovi. Vystavěna byla v letech 1904-05 na trati mezi Hlavním a Smíchovským nádražím. 

Hrázděná čekárna, která byla součástí kulturní památky, byla v polovině února 2008 protiprávně zbourána.

MHMP OPP průběžně sledujete stavební stav nemovité kulturní památky s tím, že také průběžně provádí kroky, které mu umožňuje zákon, k záchraně této stavby. Tyto kroky vedl jak s předchozími vlastníky tohoto objektu (České dráhy a.s., TIP ESTATE s.r.o.), tak současným vlastníkem, společností RailCity Vyšehrad s.r.o.

2002

 • MHMP  OKP vydal rozhodnutí k rekonstrukci.

2006

 • MHMP OKP (dnešní MHMP OPP) zahájil  proti subjektu České dráhy a.s., tehdejšímu vlastníku nemovité kulturní památky, správní řízení o uložení opatření dle ustanovení § 10 odst. 1 památkového zákona ve vztahu k dotčenému objektu a zažádal o vyjádření Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze (NPÚ ÚOP HMP) pro účely zahájení tohoto řízení. Rozhodnutí č. j. S-MHMP 71838/2006 nabylo právní moci  3. 5. 2007.
  Vlastníkovi byla uložena opatření, která měla zabránit  dalšímu chátrání objektu (Uhnilá zhlaví stropních trámů odstranit a kapsy ve zdivu chemicky sanovat. Odstranit uhnilá zhlaví vazních trámů a rovněž je chemicky sanovat. V místech, kde jsou dřevěné podlahy, otevřít pásové sondy při obvodových zdech, kterými vnikne vzduch ke zhlavím trámů a současně provést kontrolu trámů a dle výsledku provést jejich sanaci. Odstranit výskyty plodnic a thalorhiz dřevomorky na omítkách a stropech. Doplnit chybějící omítky na fasádě objektu, aby bylo zabráněno zvlhčování zdiva a vlhnutí zhlaví trámů. Zajistit pravidelný režim větrání, zvýšit cirkulaci vzduchu v interiéru objektu. K ochraně objektu před dalším zatékáním použít lepenku alespoň pískovanou nebo použít obdobný materiál jako je stávající krytina).Stanovená opatření byla v určeném termínu splněna, kromě doplnění chybějící omítky. 

2007

 • Ve věci podnětu NPÚ č. j. NPÚ-311/2473/2007, který byl vyřizován v rámci správního řízení o uložení opatření tehdejšímu vlastníkovi nemovitosti – České dráhy a.s., podle § 10 zákona č. 20/1987 sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů vedeného MHMP OPP pod č. j. S-MHMP 154087/2006, reagoval MHMP OPP sdělením ze dne 10. 4. 2007, kde popsal zákonné podmínky, při jejichž splnění lze zahájit vyvlastňovací řízení. Ve věci uvedl, že zákonné podmínky pro vyvlastnění nejsou splněny.
 • V listopadu 2007 došlo ke změně vlastníka objektu, nový vlastník TIP ESTATE s.r.o.

2008

 • V polovině února 2008 byla zbourána hrázděná čekárna, která byla součástí kulturní památky, a byly neoprávněně vykáceny keře a stromy. Po zjištění, že čekárnu zboural nový vlastník, TIP ESTATE s.r.o., byla mu rozhodnutím MHMP OKP č. j. S-MHMP 104085/2008 uložena pokuta podle památkového zákona v maximálně možné výši. Rozhodnutí nabylo právní moci  24. 6. 2008. (další informace zde)
 • Věc zbourání části nádraží (čekárny) byla řešena i orgány činnými v trestním řízení.

2009

 • MHMP OPP vydal na základě žádosti vlastníka TIP ESTATE s.r.o., dvě závazná stanoviska týkající se rekonstrukce objektu:


– 1. 6. 2009 závazné stanovisko č. j. MHMP 805752/2008/Bb k projektové dokumentaci pro územní řízení na rekonstrukci stávajícího objektu nádraží a dostavbu dvou nových objektů
– 8. 12. 2009 závazné stanovisko č. j. MHMP 652782/2009/Bb k projektové dokumentaci pro stavební řízení na opravu krovů a dřevěných stropů stávajícího objektu nádraží.

2010

 • Dne 12. 11. 2010 bylo pod č. j. DUCR-57200/10-6/Nk vydáno Drážním úřadem, jako drážním správním úřadem (DÚ Praha) stavební povolení ve věci „Oprava krovů a dřevěných stropů nádraží Vyšehrad“, Praha 2 Vyšehrad. Podmínkou tohoto stavebního povolení bylo, že stavba bude dokončena nejpozději do 30. 11. 2012.

2011

 • Dne 12. 7. 2011 proběhla kontrolní prohlídka stavby se závěrem, že stav interiéru kulturní památky je uspokojivý, je zajištěn proti vniknutí, zatékání, nejeví zřejmé známky statických poruch. Bylo však stanoveno, že v nemovitosti budou prováděny pravidelné kontrolní prohlídky. Stav exteriéru vykazuje známky chátrání, především opadávání fasády. Vlastníkovi bylo nařízeno provést odstranění náletové zeleně, provést instalaci sítí. Práce by měly být dokončeny zhruba do konce srpna 2011. Při odstraňování náletové zeleně mělo být za účasti odborné organizace státní památkové péče provedeno posouzení architektonických prvků na fasádě. MHMP OPP provedl kontrolu opatření uložených při kontrolní prohlídce a následně sledoval, zda započnou práce na opravě objektu, což se nestalo a postupoval tedy standardní cestou v rámci zákonem svěřených pravomocí.
 • Dne 5. 8. 2011 vydal Úřadu městské části Praha 2 – odboru výstavby (OV ÚMČ Praha 2), zamítavé stanovisko pro územní řízení pro novostavby A a B z důvodu nesouladu staveb s územním plánem a architektonického nesouladu staveb s okolím, nadřízený orgán Magistrátu hl. m. Prahy toto stanovisko zrušil a vrátil k novému projednání.
 • Dne 3. 11. 2011 se uskutečnila se kontrolní prohlídka stavby, která byla svolána DÚ Praha na základě požadavku MHMP OPP o součinnost při řešení opravy výše uvedené kulturní památky. Prohlídka se konala za přítomnosti zástupců DÚ Praha, MHMP OPP, investora stavby TIP Estate s.r.o., projektanta Ateliéru OMIKRON – K, OV ÚMČ Praha 2 a NPÚ ÚOP HMP.
  Předmětem výkonu kontrolní prohlídky bylo zjištění stavu stavby a zjištění důvodů, proč práce na krovu a stropech, ke kterým byly vydány jak kladné závazné stanovisko MHMP OPP v roce 2009, tak rozhodnutí DÚ Praha v roce 2010, nebyly doposud zahájeny.
  Zástupce investora TIP Estate s.r.o. sdělil, že byly provedeny pouze udržovací práce a stavba nebyla doposud zahájena z finančních důvodů. Zástupci MHMP OPP a NPÚ ÚOP HMP doporučili stavebníkovi požádat o grant do konce listopadu 2011.
  Účastníci kontrolní prohlídky se vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období dohodli na posunutí termínu zahájeni stavby „Oprava krovů a dřevěných stropů nádraží Vyšehrad“, nejpozději do konce dubna 2012 s tím, že DÚ Praha svolá kontrolní prohlídku stavby v posledním týdnu března roku 2012, při které stavebník předloží aktualizovaný mykologický průzkum provedený v součinnosti s NPÚ ÚOP HMP.
 • Dne 12. 11. 2011 vydal Drážní úřad, speciální stavební úřad pro stavby dráhy a stavby na dráze stavební povolení, kterým navrhovanou opravu krovů a dřevěných stropů stávajícího objektu nádraží připustil za podmínek, stavba nezačala.

2012

 • Ode dne 22. 3. 2012 je stavba č. p. 86 k. ú. Vyšehrad v působnosti obecního stavebního úřadu – Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 2.
 • Dne 3. 5. 2012 vydal MHMP OPP závazné stanovisko č. j. S-MHMP 163734/2012 na základě žádosti Architektonického ateliéru Omicron-K žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro územní řízení na přístavbu polyfunkční budovy „A“ a administrativní budovy „B“ ke stávající budově nádraží. Návrh ve srovnání s projektovou dokumentací z roku 2008 redukoval užitné plochy a objem obou přístaveb. Budova A byla snížena o jedno podlaží, zredukována byla i hmota novostavby ustoupením východní fasády od budovy nádraží. Budova B byla hmotově zredukována ustoupením východní fasády od budovy nádraží a v úrovni falešné mansardové střechy ustoupením od věžičky sousedního čp. 144 o jednu okenní osu.
 • Dne 7. 9. 2012 bylo OV ÚMČ Praha 2 pod č. j. OV/039518/2010/Nova vydáno územní rozhodnutí na umístění stavby, změnu stavby a změny vlivu stavby na využití území – Budova nádraží č. p. 86, k. ú. Vyšehrad, související se změnou využití budovy drážní na polyfunkční, přístavbu „A“ (polyfunkční budovu s podzemními garážemi) a přístavbu „B“ (administrativní budovu), včetně přípojek inženýrských sítí v ulici Svobodova“ Praha 2, Svobodova 2. Proti tomuto rozhodnutí podal Ateliér pro životní prostředí, občanské sdružení, zastoupené JUDr. Petr Kužvart odvolání, které bylo předáno na MHMP OST.
 • Dne 6. 11. 2012 bylo svoláno místní šetření za účasti zástupců MHMP OPP, NPÚ ÚOP HMP, vlastníka, ÚMČ Praha 2 a DÚ Praha. Účelem místního šetření bylo zjištění stavu dotčené nemovitosti, zejména ověření, zda byla provedena oprava krovů a dřevěných stropů. Bylo zjištěno, že „Oprava krovů a dřevěných stropů nádraží Vyšehrad“ dle stavebního povolení DÚ Praha, dosud nebyla zahájena. Současně bylo konstatováno, že vlastník dotčené nemovitosti neplní povinnosti uložené vlastníku kulturní památky pečovat o zachování kulturní památky, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením
  Dne 7. 11. 2012 žádal MHMP OPP o fotodokumentaci z místního šetření ze dne 6. 11. 2012, kterou pořídilNPÚ ÚOP HMP a stanovisko NPÚ ÚOP HMP ke zjištěným skutečnostem z tohoto šetření, které budou podkladem pro případné zahájení správního řízení.
 • Dne 30. 11. 2012 pod č. j. OV/126401/2012/Nova podal stavebník (RailCity Vyšehrad s.r.o., Svobodova 86/2, 128 00 Praha 2) žádost o změnu stavby před dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby, ve věci: „Oprava krovů a dřevěných stropů nádraží Vyšehrad“, Praha 2 – Vyšehrad.
 • Dne 12. 12. 2012 OV ÚMČ Praha 2 zastavil řízení změny stavby před dokončením z důvodu současně podané žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení. Společnost RailCity Vyšehrad s.r.o. se proti usnesení v zákonné lhůtě odvolala.

2013

 • Dne 22. 1. 2013 převzal MHMP OPP fotodokumentaci z místního šetření ze dne 6. 11. 2012 od NPÚ v elektronické podobě s tím, že ještě NPÚ ÚOP HMP doplní své stanovisko ke skutečnostem zjištěným při tomto místním šetření. Následně byly v elektronické podobě zaslané vlastníkem dotčené nemovitosti doplněny „Mykologický průzkum“ a „Restaurátorská dokumentace“.
 • Dne 8. 3. 2013 zahájil MHMP OPP pod č. j. S-MHMP 139612/2013 správní řízení o uložení opatření dle ustanovení§ 10 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb.
 • Dne 23. 4. 2013 obdržel OV ÚMČ Praha 2 rozhodnutí MHMP OST, ve kterém usnesení o zastavení řízení změny stavby před dokončením napadené RailCity mění v části odůvodnění, odvolání zamítá a ve zbytku napadené usnesení potvrzuje.
 • Dne 2. 5. 2013 byl MHMP OPP zástupcem NPÚ ÚOP HMP při osobní konzultaci seznámen se stavem objektu zjištěným dne 30. 4. 2013. Na základě upozornění občanů na havarijní stav části omítky uliční fasády a nezabezpečení objektu proti cizímu vstupu, provedla odborná organizace obhlídku stavby s tímto zjištěním, v parteru Svobodovy ulice napravo od rizalitu vytéká voda, která zmáčela omítky, a ty se následně utrhly a spadly, část přízemí (směrem k č. p. 144) se vstupem do Svobodovy ulice je obývaná bezdomovci a na podlahách stojí voda, fasádní omítky a části korunní římsy degradují a dochází k jejich uvolnění a opadnutí.
  Z důvodu urychlení požádaly MHMP OPP a NPÚ ÚOP HMP ihned (telefonicky) stavební úřad o podniknutí kroků vedoucích k nápravě. OV ÚMČ Praha 2 okamžitě písemně vyzval vlastníka ke zjednání nápravy. Následně vlastník opravy provedl.
 • Dne 3. 5. 2013 MHMP OPP vyzval usnesením vlastníka objektu k umožnění obhlídky nemovitosti
  Dne 4. 6. 2013 byl vyhotoven protokol o provedení důkazu ohledáním na místě č. j. S-MHMP 139612/2013 za přítomnosti zástupců NPÚ ÚOP HMP, MHMP OPP, OV ÚMČ Praha 2.
 • Dne 26. 6. 2013 bylo vydáno závazné stanovisko Ministerstva kultury, č. j. MK 29456/2013 OPP ze dne 26. 6. 2013, které potvrdilo závazné stanovisko Magistrátu hlavního města Prahy, odboru památkové péče, č. j. S – MHMP 163734/2012 ze dne 3. 5. 2012.
 • Dne 17. 9. 2013 vydal odbor stavební MHMP rozhodnutí Sp. zn.: S-MHMP 1517432/2012/OST/Če/Cř, č. j. MHMP 1032547/2013, ve kterém odvolání Ateliéru pro životní prostředí, občanské sdružení, zastoupené JUDr. Petrem Kužvartem z října roku 2012, proti vydání územního rozhodnutí na využití stávající drážní budovy a novostavby polyfunkční budovy „A“ a administrativní budovy „B“ zamítá, a napadené rozhodnutí potvrzuje.
 • Dne 7. 10. 2013 podal Ing. arch. Martin Kotík Architektonický ateliér Omicron-K na MHMP OPP žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení na rekonstrukci drážní budovy a novostavbu polyfunkční budovy „A“ a administrativní budovy „B“.
  Dne 14. 10. 2013 požádal MHMP OPP Národní památkový ústav o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu. Dne 30. 10. 2013 požádal NPÚ ÚOP HMP ateliér Omicron-K o odstranění některých rozporů v dokumentaci. Dne 17. 12. 2013 požádal ateliér Omicron-K o přerušení řízení do 31. 3. 2014 z důvodů doplnění podkladů.
 • Dne 21. 10. 2013 byl vyhotoven protokol o provedení důkazu ohledáním na místě č. j. S-MHMP 139612/2013 za přítomnosti zástupců NPÚ ÚOP HMP, MHMP OPP a zástupců vlastníka.

2014

 • Dne 30. 1. 2014 MHMP OPP obdržel žádost o vydání závazného stanoviska k provedení nezbytných úprav havarijního stavu korunních říms, ozdobných fasádních prvků a komínu v západním křídle objektu nádraží. Provedení těchto úprav vyplývá ze statického posouzení stavu nadstřešního zdiva na historické budově nádraží Vyšehrad, kterou pro OV ÚMČ Praha 2 zpracoval autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb.
  Dne 5. 2. 2014 bylo řízení přerušeno a žadatel vyzván k odstranění nedostatků v podání. Dne 5. 3. 2014 odstranil žadatel nedostatky v podání. Dne 13. 3. 2014 požádal MHMP OPP Národní památkový ústav o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu.
  Dne 16. 6. 2014 vydal MHMP OPP závazné stanovisko č. j. 129692/2014 v dané věci jak realizovatelné za podmínek.
 • Dne 13. 2. 2014 vydal MHMP OPP rozhodnutí č. j. S-MHMP 139612/2013, kterým neuložil opatření dle§ 10 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., protože nápravné práce byly provedeny.
 • Dne 6. 6. 2014 vydal MHMP OPP závazné stanovisko č. j. 1180739/2013 k projektové dokumentaci pro stavební řízení na rekonstrukci drážní budovy a novostavbu polyfunkční budovy „A“ a administrativní budovy „B“, jako realizovatelné za podmínek.
 • Dne 2. 9. 2014 MHMP OPP obdržel od OV ÚMČ Praha 2, oznámení o zahájení stavebního řízení ve věci přístavby objektu „A“ (polyfunkční budova s podzemními garážemi a s jedním vjezdem umístěným na střed), přístavby objektu „B“ (administrativní budova) a stavebních úprav domu č. p. 86 Vyšehrad (budova nádraží).

2015

 • MHMP OPP obdržel rozhodnutí (stavební povolení) MHMP odboru dopravních agend Sp. Zn. MHMP 1095030/2014, č. j. MHMP 500149/2015/ODA-O1/Ab ze dne 31. 3. 2015 ve věci „Rekonstrukce nádraží Vyšehrad č. p. 86 a přístavby A a B – úpravy chodníku“.
 • Dne 29. 5. 2015 byl MHMP OPP pod č. j. S-MHMP 653175/2015 vyhotoven záznam o kontrole – kontrole stavu nemovitosti na místě za účasti zástupce MHMP OPP, NPÚ ÚOP HMP a zástupců vlastníka o stavu objektu, kde byl konstatován zhoršený stav nemovitosti a byla požadována náprava stavu (zajištění střechy proti zatékání do objektu, sanace zdiva), přístup do interiéru stavby nebyl možný. Dne 19. 6. 2015 byl MHMP OPP pod č. j. S-MHMP 653175/2015 vyhotoven záznam o kontrole na místě – kontrole stavu nemovitosti za účasti zástupce MHMP OPP, NPÚ ÚOP HMP a zástupců vlastníka o stavu objektu, přístup do interiéru stavby byl umožněn, byl konstatován zhoršený stav nemovitosti a byla požadována náprava stavu.
 • Dne 29. 10. 2015 vydal MHMP OPP závazné stanovisko Sp. Zn. S-MHMP 1552292/2015 Dolečková ve věci dočasného přeložení stávajícího kabelového vedení NN s ohledem na zrušení zařízení SŽDC v budově bývalého nádraží Vyšehrad na parc. č. 284/1, 284/9, 284/10, 284/11, 262 k. ú. Vyšehrad.
 • Dne 1. 12. 2015 byl MHMP OPP pod č. j. S-MHMP 1908911/2015 vyhotoven záznam o kontrole na místě – kontrole stavu nemovitosti za účasti zástupce MHMP OPP, OV ÚMČ Praha 2, NPÚ ÚOP HMP a zástupců vlastníka o stavu objektu, byl opětovně konstatován nedostatečný stav nemovitosti a byla požadována náprava stavu do 31. 12. 2015, další termín prohlídky byl stanoven na duben 2016.

2016

 • Dne 18. 3. 2016 byl OV ÚMČ Praha 2 vyhotoven protokol č. j. Výst. OV/034868/2012-16/Nova z kontrolní prohlídky stavby za účasti zástupce OV ÚMČ Praha 2, MHMP OPP, NPÚ ÚOP HMP a zástupců vlastníka o stavu objektu, byl konstatován zhoršený stav nemovitosti a byla požadována náprava stavu. Dle vyjádření vlastníka má být stavba zahájen v roce 2016 po ukončení jednání s budoucími uživateli.
 • Dne 29. 4. 2016 si MK, Památková inspekce pod č. j. MK 29796/2016 PI vyžádalo informace o stavu objektu a činnosti MHMP OPP v období let 2010-2016 vč. kopií spisového materiálu, informace byly odeslány pod Sp. Zn. S-MHMP 761436/2016 Kokinová dne 13. 5. 2016. PI dne 7. 6. 2016 na základě zaslaných podkladů reagovala tak, že MHMP OPP má uložit vlastníku nemovitosti provedení opravy střechy dle již projednané PD, resp. v komunikaci s místně příslušným stavebním úřadem zajistit aktualizaci stavu krovu. Dne 10. 8. 2016 zaslal MHMP OPP na PI informaci o následném postupu, kdy na základě zjištění z provedené kontroly nemovitosti, budou v souladu s příslušnými ustanoveními památkového zákona přijata příslušná opatření ke stabilizaci stavu předmětné kulturní památky. Dne 10. 1. 2017 MHMP OPP obdržel vyjádření vlastníka, kdy požaduje delší lhůtu pro zpracování svého vyjádření k požadavkům MHMP OPP na zabezpečení stavby. Na základě žádosti MHMP OPP vydal NPÚ ÚOP PR pod č. j. NPÚ-311/86068/2016 ze dne 4. 1. 2017 odborné vyjádření, kde v bodech stanovil zjevná poškození památkových hodnot a konstrukcí objektu a navrhl výčet prací, nutných k zabezpečení řádného stavu nemovitosti.
 • Dne 9. 5. 2016 obdržel MHMP OPP od OV ÚMČ Praha 2 kopii vyjádření vlastníka s informací, že práce požadované při kontrole na místě dne 18. 3. 2016 byly provedeny, což vlastník dokládá fotodokumentací stavu, kdy jsou střechy zakryty plachtovinou.

2017

 • Dne 3. 4. 2017 byly zahájeny stavební práce dle platného stavebního povolení.
 • Dne 22. 5. 2017 MHMP OPP vydal rozhodnutí sp. zn. S-MHMP 1341820/2016 ze dne 22. 5. 2017, ve kterém uložil opatření dle § 10 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k provedení prací k zajištění nedostatečného stavu konstrukcí budovy a to v termínu do 90 dnů od nabytí právní moci.
 • Vlastník se proti tomuto rozhodnutí odvolal.
 • Dne 10. 8. 2017 vydalo MK rozhodnutí sp. zn. MK-S 8509/2017 OPP, kterým zamítlo odvolání a potvrdilo rozhodnutí MHMP OPP. Rozhodnutí MK nabylo právní moci dne 21. 8. 2017. Od tohoto data tedy běží 90 denní lhůta pro provedení prací stanovených v rozhodnutí MHMP OPP.
 • Dne 1. 12. 2017 provedl MHMP OPP kontrolu na místě za účelem ověření, zda je plněno rozhodnutí MHMP OPP. Ohledání bylo provedeno pouze z exteriéru, za účasti zástupců MHMP OPP a místně příslušného stavebního úřadu, protože vlastník se nedostavil a tedy neumožnil vstup do budovy. Byl konstatován trvající nedostatečný stav nemovitosti (zajištění střechy proti zatékání do objektu splněno částečně, zprovoznění žlabů nebylo možno posoudit, část žlabů chybí, zajištění degradujícího zdiva vápennou maltou lokálně provedeno, dokumentace štukové výzdoby nedoložena, statické zajištění stropů nebylo možno posoudit z exteriéru).

2018

 • Na 6.2.2018 nařídil MHMP OPP kontrolní prohlídku v náhradním termínu za účelem zjištění stavu nemovitosti a splnění povinností uložených rozhodnutím MHMP OPP. Dne 2.2.2018 MHMP OPP obdržel omluvu a žádost o odložení kontrolní prohlídky.
 • Dne 20.6.2018 OV ÚMČ Praha 2 rozhodl o neprodloužení lhůty k dokončení stavby do 1.6.2018. Vůči tomuto rozhodnutí se vlastník odvolal. Dne 4.12.2018 MHMP STR jako odvolací orgán rozhodnutí OV ÚMČ Praha 2 zrušil a vrátil k novému projednání.
 • Dne 15.8.2018 odpověděl MHMP OPP na dotaz týkající se osudu sochy lva, vodníka a medvěda s tím, že skupina soch sochaře Karla Nováka byla v polovině 20. století na nádraží zapůjčena a nestala se nikdy součástí majetku státu. Vzhledem k tomu, že sochy byly pravděpodobně navráceny vlastníkům.
 • Dne 17.12.2018 MHMP OPP vyzval vlastníka ke zpřístupnění objektu za účelem prověření jeho stavu a to na den 8.1.2019.

V Praze 7.1.2018

Zpracovatel: Mgr. Petra Vinařová / MHMP OPP pro pracovní skupinu k nádraží Vyšehrad