Jana Černochová – dotaz na ministra kultury během schůze Poslanecké sněmovny PČR, dne 6. 12. 2016

Úterý 6. prosince 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze k Vládnímu návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) /sněmovní tisk 666/ – prvé čtení: Jana Černochová, poslankyně: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych se také v reakci na pana kolegu Junka ohradila proti…

Vyvlastnění nádraží Vyšehrad – dotazy radním / dotazy.praha.eu

17.03.2014 Dobrý den, pane primátore,proč nezahájí Magistrát vyvlastňovací řízení s vlastníkem nádraží Vyšehrad, který zjevně nemá zájem stavbu opravovat a čeká, až spadne? Podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k  pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) lze vyvlastnit jen v  případě, že jsou splněny všechny…

Praha, železniční stanice Vyšehrad / Evidenční list kulturní památky – původní.

Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Hlavní budova je složena ze třítraktový objekt a přímých dvoutraktových křídel, vyrovnává na výšku patra rozdíl v úrovni  ulice a zvýšeného kolejiště. Náročně členěná fasáda je bohatě zdobena architektonickými a uměleckými prvky. Nástupiště je  kryto dřevěnou konstrukcí s dřevěnými zasklenými stěnami. Budova čekárny…

Rozhodnutí o prohlášení za kulturní památku. Praha, železniční stanice Vyšehrad, z toho jen: hlavní budova, čekárna a strážní domek.

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne č.j. 3812/2000 Mgr. Vajčner/434 19. 12. 2000 Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče vydává toto r o z h o d n u t í : Ministerstvo kultury p r o h l a š u j e…