Kapacitní posouzení železniční tratě Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov

Cílem studie Kapacitní posouzení železniční tratě Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov (dále také Studie) je prověřit kapacitu dvoukolejné železniční tratě Praha hlavní nádraží (dále také Praha hl.n.) – Praha-Smíchov s využitím soudobých, moderních technických komponent a technologií. Z hlediska dopravní technologie se jedná především o techniku a technologie v oblasti zabezpečovací techniky. Studie má za cíl zohlednit výhledově požadované rozsahy dopravy a časové polohy spojů a umožnit také rozvoj obsluhy území návrhem nové zastávky/zastávek v řešeném úseku tratě.

Motivací pro zpracování Studie jsou aktuálně probíhající debaty o nutnosti realizovat nový, respektive hlavně tříkolejný, železniční most přes řeku Vltavu, přičemž není zřejmé, na jakých provozně-technologických výpočtech se tento požadavek zakládá.

Studie Kapacitní posouzení železniční tratě Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov nastiňuje výchozí předpoklady pro získání kapacitní železniční tratě a představuje možné úpravy současné tratě v oblasti kolejového řešení vybraných bodů, zabezpečovací techniky a provozního konceptu vedoucí ke zvýšení kapacity tratě.

Cílem studie není nahradit svým detailem a rozsahem studie Správy železnic. Klade si za cíl nastínit k následnému prověření řešení dané problematiky s využitím technologie.


2.4 Dílčí závěr analytické části

Z pohledu dopravní technologie je na současné trati Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov zcela nevyhovující rozmístění návěstidel a následně dlouhé traťové a staniční oddíly. Vzhledem k realizovaným počtům vlaků za den v minulosti je vhodné prověřit možnosti úpravy zabezpečovacího zařízení s cílem zkrátit traťové a staniční oddíly. Následně je vhodné prověřit možnost střídání nástupišť pro zastavující vlaky v oblasti dopravny Praha-Vyšehrad (v této lokalitě). V neposlední řadě je nutné prověřit návrh provozního konceptu, který synergicky využije těchto úprav.

Situace dopravny Praha-Vyšehrad