1/2021 – MČ Praha 2 – Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Městská část Praha 2 obdržela dne 13.1.2021Vaši žádost o poskytnutí informací dlezákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů(dále také jen „InfZ“), týkající nemovité kulturní památky budovy bývalé železniční stanice Praha –Vyšehrad.

K Vašim dotazům č. 1 a 2 a požadavkům na sdělení jaké konkrétní kroky byly vposledních pěti letech učiněny pro to, aby městská část zabránila chátrání budovy azda probíhá nějaké jednání, řízení nebo jakákoliv aktivita kzáchraně budovy nádraží,předně upozorňujeme, že výkon působnosti orgánu státní památkové péče není vhlavním městě svěřen úřadům městských částí. Tuto působnost pro území hlavního města Prahy vykonává Magistrát hlavního města Prahy.Úřad městské části Praha 2 poskytuje a po celou dobu, na kterou se dotazujete,poskytoval odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy vždy veškerou součinnost.

Zanedbaný stav nádraží je důsledkem nečinnosti vlastníka, který nerealizuje povolenou stavbu, jejíž součástí je rovněžobnova historické budovy nádraží. Stavební povolení bylo vlastníkovi vydáno již vroce 2015, právní moci nabylo 14. 3. 2015. Jednou zpodmínek stavebního povolení bylo, že povolená stavba měla být dokončena do 2 let od nabytí právní moci stavebního povolení. Tato lhůta sice byla na žádost vlastníka zpočátku prodloužena, následně však městská část uplatnila ve vztahu kdalší žádosti námitky a lhůta pro dokončení stavby již dále prodloužena nebyla. Stavební povolení tak zůstává vplatnosti, jelikož vlastník realizaci stavby zahájil. Nicméně se všakvlastník další nečinností může dopouštět přestupku. Nyní probíhá u stavebního úřadu správní řízení.

Vlastníknejenom, že nerealizuje povolenou obnovu budovy nádraží, ale nezajišťujeanidostatečnou údržbu a opravy kulturní památky. Městská část Praha 2 na tuto skutečnost opakovaně upozornilaMinisterstvo kultury, jehož součástí je Památková inspekce.

Naposledy tak městská část učinila vroce 2019. Ministr kultury vreakci na todne 18.3.2019odpověděl, že jeho úřad prověřil, že vlastníkovi bylo uloženo provedení opatření podle § 10 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vlastník však následně památkovému orgánu opakovaně znemožnil kontrolu toho, zda byly uložené povinnosti splněny, a bylo proto vůči němu zahájeno přestupkové řízení.

Městská část Praha 2 vroce 2019 oslovila vlastníka s cíleminiciovat jednání o možném odkupu budovy nádraží Vyšehrad.Koupi však nebylo možné realizovat, jelikož vlastník obdobně jako v případě následných jednání shlavním městem, požadoval částky převyšující cenuvdané době obvyklou a tedy nad možnosti městské části.Po zahájení jednání vlastníka shlavním městem Prahou městská část již pochopitelně další jednání samostatně neiniciuje a dle požadavků hlavního města poskytuje součinnost.

V závěru roku 2020 byla městská část Praha 2 vyzvánaMagistrátem hlavního města Prahykvyjádření kmožnosti směny nemovitostí tvořících areál nádraží Vyšehrad, které jsou situovány na území městské části,za nemovitosti ve vlastnictví hlavního městanacházející se vjiné městské části. Tuto žádost projednala rada městské části na svém nejbližším zasedání a dne 21. 12. 2020 konstatovala, že městská část záměr nabytí nemovitostí tvořících areál nádraží Vyšehrad hlavním městem schvaluje. S výsledkem projednání žádosti byl magistrát hlavního města seznámen.

Městská část Praha 2 podala na vlastníka nádraží Vyšehrad vsouvislosti se zhoršujícím se stavem budovy a pádem ozdobného prvku ze střechy vloňském roce trestní oznámení pro obecné ohrožení a zneužívání vlastnictví.

Zastupitelstvo městské části Praha 2pakdne 8. 12. 2020 přijalo usnesení, jímž požádalo odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy o důsledný postup dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, včetně náhradního výkonu opatření uložených dle § 10 odst. 1 citovaného zákona. Toto usnesení bylo zasláno členům Rady hlavního města Prahy a řediteli odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy.

Kdotazu uvedenému pod č. 3 si dovolujeme Vás informovat, že podle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ se tento zákon netýká dotazů na budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Městská část Praha 2 bude adekvátně reagovat na další vývoj situace, který však nyní není možné předjímat, tudíž není ani možné mít již nyní kdispozici plán zcela konkrétních dalších kroků.

zdroj:

Dotaz: https://urad.praha2.cz/file/X6w1/1result.pdf
Odpověď: https://urad.praha2.cz/file/W6w1/2result.pdf